اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

محمد جواد بهجت
رئیس اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
شرح و وظایف
1-برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت امتحانات پايان ترم و برگزاري منظم آن
2-برگزاري امتحانات معرفي به استاد و امتحانات مجدد
3-برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت آزمون جامع دکتري و برگزاري منظم آن و مطابق برنامه اعلام شده

داخلی108
 

 

مهدی خلیلی
کاردان امتحانات  تحصیلات تکمیلی
داخلی 112