اداره امتحانات

احمد اسماعیلی طاهری
رئیس اداره امتحانات آموزش
شرح وظایف رئیس اداره امتحانات

  1. ارسال و دریافت برگه های طرح سؤال
  2. ساماندهی برگزاری امتحانات
  3. ثبت نمرات امتحانی و تجدید نظر
  4. ارسال و دریافت اوراق امتحانی و برگه های تجدید نظر
  5. تکثیر برگه های سؤال
  6. ثبت نام از دانش پژوهان و دعوت از اساتید برای امتحان فقه و اصول
  7. تنظیم پرونده های دانش پژوهان
  8. ثبت نام و برگزاری امتحانات تک درس

داخلی230
 

 

حمید ابراهیمی منش
کارشناس مسئول امتحانات
داخلی229

ابوالفضل سلیم آبادی
کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی
داخلی231