اداره آزمون سازی

مجید نظر کرده
کارشناس مسئول  آزمون سازی
داخلی628

حسین ولی زاده
کارشناس برگزاری آزمون
داخلی 618

 

سید مهدی سجادی

کارشناس مسئول ثبت نام

داخلی 664