عنوان پايان‌نامه
بررسی منابع معرفت شناسی نظریه های خط مشی گذاری عمومی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام منصور اسدی
تاريخ: 
25 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سرآغاز تحول در اخلاق از دیدگاه قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام سید احمد فقیهی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا کیومرثی
تاريخ: 
17 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و نقد دیدگاه جان دیویی در منطق ،تئوری تحقیق با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد صادق علیپور
تاريخ: 
23 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه توحید ربوبی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه ملاصدرا
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احمد محمدی پیرو
تاريخ: 
23 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شعور موجودات در آئینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی محیطی
تاريخ: 
14 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی مختصات فرهنگی جهان اجتماعی دفاع مقدس
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر بیاری
تاريخ: 
17 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شعور موجودات در آئینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی محیطی
تاريخ: 
04 / 06 / 1395
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین الگوی جامع استقلال و وابستگی متربی نسبت به مربی در نظام تربیت اسلامی
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام هادی رزاقی
تاريخ: 
07 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری و حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله نوری
تاريخ: 
06 / 06 / 1395
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی مدل تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید علی حسینی تاش
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین شیخی
تاريخ: 
07 / 05 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها