عنوان پايان‌نامه
طراحي و تبيين الگوي قرآني نهادينه سازي فرهنگ سازماني
رشته: 
مديريت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر علي رضاييان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي وحيد وثوقي راد
تاريخ: 
17 / 05 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحليل فلسفي مبدئيت توحيد براي فضائل اخلاقي
رشته: 
فلسفه اخلاقي تطبيقي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر مجتبي مصباح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي تقي محدر
تاريخ: 
24 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحليل حقيقت ايمان و رابطه آن با ساحت هاي وجودي انسان در روايات اهل بيت
رشته: 
فلسفه دين
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي بهنام ملک زاده
تاريخ: 
25 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
روش مدل يابي مفاهيم و سازه هاي روان شناختي از متون اسلامي
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر احد فرامرز قراملکي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي مسعود نورعليزاده
تاريخ: 
27 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ديدگاه مورگنتاو در نسبت ميان اخلاق و قدرت در روابط بين الملل و مقايسه آن با ديدگاه اسلامي
رشته: 
علوم سياسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد جواد نوروزي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي محمد حسين برجيان
تاريخ: 
23 / 02 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
روش استنباط نظريه اقتصاد اسلامي از کتاب و سنت
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر سيد محمد کاظم رجايي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي مهدي خطيبي
تاريخ: 
18 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسي تإثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر پرويز داودي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي سيد حميد جوشقاني
تاريخ: 
20 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر پرويز داودي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي محمد سعيد پناهي بروجردي
تاريخ: 
20 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
معيار انسانيت از ديدگاه آيات و روايات و نقش آن در تعيين شأن اخلاقي انسان
رشته: 
فلسفه اخلاق تطبيقي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آيت الله غلامرضا فياضي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي مهدي فياضي
تاريخ: 
01 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
صعود معرفتي از ديدگاه معرفت اسلامي
رشته: 
حکمت متعاليه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد حسين زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي محمد حسن عالم
تاريخ: 
01 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها